สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ใบสมัคร / Register

CRM Officerลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • ดูแลงานธุรการของพนักงานขาย และกิจกรรมการขายต่างๆ 
 • ติดต่อประสานงานทั้งทางโทรศัพท์และ E-mail กับลูกค้าและแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบเสนอราคา และติดต่อประสานงานด้านการเสนอราคา ระหว่างพนักงานขายและลูกค้า
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนด
 • ทำสรุปรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการขายดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้า
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 • มีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานเป็นทีม

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด

ใบสมัคร / Register

Marketing Executiveเป็นผู้ร่วมวางแผนการตลาด ควบคุมดูแล ดำเนินการและติดต่อ Supplier ของส่วนงาน Marketing ทั้งหมด รวมถึงส่วนงาน CRM เพื่อวิเคราะห์ Database และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า และสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางการตลาด และรวบรวม ประเมินผลความต้องการของลูกค้า สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลของทุกช่องทางการสื่อสาร นำเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงริเริ่มกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • ร่วมวางแผนการตลาด และเป็นผู้ดำเนินการส่วนงาน Marketing  ของบริษัทฯ
 • เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ CRM โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้รับผิดชอบงาน Marketing Communication โดยเฉพาะในส่วนงาน Online Marketing
 • เป็นผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketing ได้แก่ แคมเปญ โปรโมชั่น ต่างๆ กิจกรรม Corporate Marketing เป็นต้น

คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Marketing หรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีความรู้ด้านสินค้ารถยก รถลาก และอุปกรณ์ขนย้าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานด้านการวางแผนทางการตลาดรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาได้ดี และมีใจรักการบริการ
 • มีทัศนคติดที่ดีสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการเจรจาโต้ตอบกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างมืออาชีพ
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่