สมัครงาน

ฝ่ายบริการ
ใบสมัคร / Register
ช่างเทคนิคงานบริการภายนอก


คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน 

 • วุฒิการศึกษา (Degree): ปวช-ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอิเล็ก และสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ประสบการณ์การทำงาน (Experience):  มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมไฟฟ้าและหรือเครื่องยนต์

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • วางแผนวิเคาะห์และดำเนินการซ่อมรถยกฯตามรายการแจ้งซ่อม / การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในที่ตั้งของลูกค้า  
 • วิเคราะห์ลักษณะอาการเสียของรถตามที่ลูกค้าแจ้ง และวางแผนเบิกอะไหล่เผื่อให้ครอบคลุมลักษณะการเสียรอบด้าน      
 • จัดทำ report ประวัติงานซ่อมเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข      
 • สร้างความรู้-เข้าใจในสินค้าเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น-และความประทับใจให้กับลูกค้า  
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานและและรถบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 • วางแผนจัดลำดับการเข้าบริการซ่อมงานให้เหมาะสมตามสถานที่และจัดการเวลาได้ดี  
 • ประสานงานกับหน่วยงาน CS รับข้อมูลทั่วๆไปของลูกค้า      
 • เข้าพบลูกค้า หาโอกาศงานซ่อมเพื่อสร้างรายได้  
 • รายงานผล-อุปสรรคของการปฏิบัติงาน

 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ หรือคุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือช่าง
 • ขับรถยนต์ได้ รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถอ่าน manual และ spare part ได้

จำนวน 2 คน
สมัครที่นี่